Voorbeelden van visies voor ondernemingsraden en vakbondskadergroepen

Hier volgen enkele voorbeelden van visies die een OR kan hebben. Ik ben ervoor om die heel kort te formuleren, en wel in de vorm van het voornaamste doel dat je nastreeft:

-          Voortbestaan onderneming

-          Groei onderneming

-          In eigen beheer houden onderneming

-          Helpen kwetsbare groepen

-          Met en voor de achterban

-          Evenwicht tussen alle afdelingen/actoren

-          Meedenken directie

-          Besluiten directie beter maken

-          Machtsevenwicht

-          Bewustwording belang medezeggenschap

-          Emancipatie achterban

-          Personeel maximaal gevoel van medezeggenschap geven


Voor vakbondskadergroepen gelden de statuten en kaders van de bond. Maar daarbinnen kan er nog van alles natuurlijk. Wat bij hen vaak speelt is de afweging in hoeverre zij los van de vakbondsbestuurder opereren; zij moeten natuurlijk wel altijd de samenwerking blijven opzoeken met hem/haar, maar tevens geheel onafhankelijk van haar durven en kunnen functioneren. Voorbeelden van doelen:

-          Een echte actor worden in de organisatie

-          Groter worden

-          De (potentiële) achterban bewustmaken van hoe een sterke vakbondsvertegenwoordiging het verschil kan maken

-          Individuele belangenbehartiging en bescherming van leden zélf ter hand nemen en die omzetten in collectieve issues/acties

-          Achterban-kwesties in kaart brengen en periodiek met de directie bespreken

-          Leden werven en vakbondskadercarrières stimuleren


En echte democratie betekent natuurlijk dat je je visie ook democratisch tot stand laat komen, bijvoorbeeld met behulp van 'mindmapping' en een digitaal forum. Een op een dergelijke manier tot stand gekomen visie heeft automatisch veel draagvlak!

 

Home

 
                                                                                                                                         © James Ensor c/o Pictoright Amsterdam 2014 & Lukas-Art
Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijke verplichte cookiemelding. OK